Хөдөлгөөний эрчим багатай замын засвар арчлалтын дарааллыг тогтоох

Замын засвар, арчлалтын зорилго нь 1. Замын эдэлгээг уртасгаж, элэгдлийг багасгах, 2. Зорчих гадаргууг сайжруулж тээврийн хэрэгслийн ажиллагааны зардлыг бууруулах, 3. Жилийн туршид замыг ашиглалтад байлгах тус тус юм. Энэ тухай хичээлд тодорхой заасан.

Хөдөлгөөний эрчим багатай засмын засвар, арчлалтын дарааллыг тогтоох ажил их өвөрмөц бөгөөд энэ тухай энд үзүүлсэн. Хамгийн анхны үе шат бол замын нөхцөл байдлыг шинжиж нийт засвар, арчлалт хийх шаардлагатай замын хэмжээг гаргана. Дараа нь зам бүр дээрх тээврийн хэрэгслийн эрчимийг тооцоолно. Ямар тээврийн хэрэгсэл явдгаас шалтгаалан энгийн засвар, арчлалтын ангилалыг гаргана. Энэ ажлыг урсгал, ээлжит, онцгой байдлын засвараар тус тус хийж болно. Эцэст нь шаардлагатай ажлын дарааллын дагуу засвар, арчлалтын үүрэг даалгавруудыг багтаасан ажлын төлөвлөгөө боловсруулна.

Сэдвүүд

Хөдөлгөөний эрчим багатай замын засвар арчлалтын дарааллыг тогтоох, 1-р хэсэг

  • 1
  • Видео

Хөдөлгөөний эрчим багатай замын засвар арчлалтын дарааллыг тогтоох, 2-р хэсэг

  • 1
  • Видео
Back to top