Хөдөлгөөний эрчим багатай замын засвар, арчлалтын ажлыг удирдах

Энэ хичээлээр хөдөлгөөний эрчим багатай замын төрлүүд, элбэг тохиолддог асуудлууд, инженерийн бүтэц, байнга гардаг гардаг засвар, үйлчилгээний ажиллагаануудыг дэлгэрэнгүй тайлбарласан.

Мөн хөдөлгөөний эрчим багатай хучилтгүй замын засвар, арчлалтыг явуулахад зориулсан энгийн дүрэм, журмыг боловсруулж хэрэгжүүлэх үе шатуудыг харуулна. Үүнд: Зам, гүүрийн тооллого бүртгэл, ажлын төлөвлөлт, хүн хүч, тоног төхөөрөмжийн тооцоо, төсөв зохиох, хуваарь гаргах, ажлын хяналт, шинжилгээ тус тус багтана.

Сэдвүүд

Хөдөлгөөний эрчим багатай замын засвар, арчлалтын ажлыг удирдах, 1-р хэсэг

  • 1
  • Видео

Хөдөлгөөний эрчим багатай замын засвар, арчлалтын ажлыг удирдах, 2-р хэсэг

  • 1
  • Видео

Хөдөлгөөний эрчим багатай замын засвар, арчлалтын ажлыг удирдах, 3-р хэсэг

  • 1
  • Видео
Back to top