Технологийг үр ашигтайгаар нэвтрүүлэх

Технологи нэвтрүүлэх гэдэг нь судалгааны нээлт, ололтууд болон шинэ технологийг амьдралд нэвтрүүлэх үйл явц юм. Ийм үйл явцад авто замын удирдах газар 2 үүрэгтэй оролцоно.

Нэгдүгээрт удирдах газар гадны эх үүсвэрээс мэдээлэл хүлээн авах үүрэгтэй оролцож хоёрдугаарт эргээд мэдээллийг дотоод хэсэг, тасгууддаа тараан дэлгэрүүлэх үүрэг хүлээдэг.Энэ хичээлээр технологийн нэвтрүүлэлт хийх 7 бүрэлдэхүүн хэсгийг авч үзнэ. Үүнд: 1.Технологи нэвтрүүлэх гэж юуг хэлж байгааг тодорхойлох 2.Шинэ технологийг нутагшуулахад даган мөрдөх дамжлагууд, 3.Хэрэгжүүлэлтийн явцад учрах саад бэрхшээл4. Технологи нэвтрүүлэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд 5. Технологи нэвтрүүлэхэд нөлөөлөх байгууллагын хүчин зүйлүүд 6. Үр ашигтай хүргэлтийн систем 7. Технологи нэвтрүүлэлтийг сайжруулах санал зөвлөмж.

Сэдвүүд

Технологийг үр ашигтайгаар нэвтрүүлэх , 1-р хэсэг

  • 1
  • Видео

Технологийг үр ашигтайгаар нэвтрүүлэх , 2-р хэсэг

  • 1
  • Видео

Технологийг үр ашигтайгаар нэвтрүүлэх , 3-р хэсэг

  • 1
  • Видео
Back to top