Механик, кинематик

Байгаль дахь аливаа хувьсал өөрчлөлтийг хөдөлгөөн гэх бөгөөд Физик хэмжигдэхүүнд тухайн хөдөлгөөний туршид хэрхэн хувьсан өөрчлөгдөх зүй тогтол, онцлогийг судалдаг механикийн бүлгийг кинематик гэдэг юм

Жигд ба жигд бус хөдөлгөөн, хувьсах хөдөлгөөн, чөлөөт уналт, эгц дээш шидэгдсэн биеийн хөдөлгөөн, өндрөөс хэвтээ чигт шидэгдсэн биеийн хөдөлгөөн, хэвтээ чигт өнцөг үүсгэн шидэгдсэн биеийн хөдөлгөөн, муруй хөдөлгөөн, тойргоор жигд эргэх хөдөлгөөн, эдгээрийн талаар онол болон томъёог үзэж судлана

Сэдвүүд

Физик, физик хэмжигдэхүүн

 • 1
 • Видео

Механик, Кинематик

 • 1
 • Видео

Хурд ба хурдатгал

 • 1
 • Видео

Жигд хувьсах хөдөлгөөн

 • 1
 • Видео

Чөлөөтэй шидэгдсэн биеийн хөдөлгөөн

 • 1
 • Видео

Эргэх хөдөлгөөний кинематик

 • 1
 • Видео

Муруй замын хөдөлгөөн

 • 1
 • Видео

Ньютоны нэгдүгээр хууль

 • 1
 • Видео

Ньютоны хоёрдугаар хууль

 • 1
 • Видео

Ньютоны гуравдугаар хууль

 • 1
 • Видео

Бүх ертөнцийн таталцалын хууль

 • 1
 • Видео
Back to top