Чулуулгийн механик

Газар доорхи барилга байгууламжийг төсөллөх, бүтээцийн тооцоог гүйцэтгэх мэдлэг чадвар дадал олгоно

Барилгын суурийн бүтээц ба газар доор барих иргэний ба үйлдвэрлэлийн зориулалттай барилга байгууламжийн бүтээцийн төлөвлөлт, арга зүйн мэдлэг боловсрол олгоно

Сэдвүүд

Чулуулгийн механик Танилцуулга

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top