Нийгмийн бодлого, хүн ам зүй

Нийгмийн бодлого, хүн ам зүйн хөгжлийн түүхэн тойм, өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв, ирээдүйн хандлагын тухай онол, үзэл баримтлалыг ойлгуулах

Улс орны төр, засгийн нийгмийн бодлого, хүн ам зүйн хөгжлийн асуудлын мөн чанар, уялдаа холбоо, харилцан хамаарлын боловсролын үндсийг танин мэдүүлэх. Нийгмийн бодлого, хүн ам зүйн асуудалд шинжлэх ухааны үндэстэй дүн шинжилгээ хийх аргазүйн үндсийг эзэмшүүлэх

Сэдвүүд

Нийгмийн бодлого, хүн ам зүй

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top