Олон улсын бизнесийн менежмент

Хилийн чанадад үйл ажиллагаа явуулахад компаниудад тулгардаг стратегийн менежментийн асуудлыг судлан, түүнийг шийдвэрлэн, энэ талаарх онолын болон практик мэдлэгийг олгоно.

Гадаад зах зээлд өрсөлдөхөд, олон улсын түвшинд гардаг менежментийн таатай боломж болон асуудлуудаас давуу талыг олж авахын тулд нарийн сайн боловсруулсан төлөвлөгөө боловсруулах чадвар эзэмшүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Сэдвүүд

Олон улсын бизнесийн менежмент

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top