Компьютерийн хэрэглээ II

Энэ хичээл нь оюутанд өгөгдлийн сан үүсгэх Microsoft Access 2007, илтгэл бэлдэх Microsoft Powerpoint 2007, интернэтэд ажиллаж сурах гэсэн 3 багц сэдвийн хүрээнд оюутанд мэдлэг, чадвар, дадал, олгоно.

Энэхүү хичээлээр өгөгдлийн сан зохион байгуулж сурах, Microsoft Access 2007 програм ашиглаж сурах, бэлдсэн илтгэлээ Microsoft Powerpoint 2007 програм ашиглан боловсруулах, Интернет болон мэдээлэл харилцаа холбооны технологиудын боломжуудтай танилцах, тэдгээрийг хэрэглэж сурах явдал юм.

Сэдвүүд

Компьютерийн хэрэглээ II

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top