Математик логик

Энэхүү хичээлээр логикийн үйлдлүүд, логик илэрхийлэл, функц болон предикатийн логик болон бусад зүйлсийн талаар судлах болно.

Логикийн үйлдлүүд, логик илэрхийлэл, функц болон предикатийн логик болон бусад зүйлсийн талаар судлана.

Сэдвүүд

Математик логик

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top