Алмазан өрөмдлөгийн технологийн онцлог

Баганат өрөмдлөгийн үндсэн арга болох алмазан өрөмдлөгийн технологийн горимыг боловсруулах, дээж авах, алмазан хушууг сонгох, хүндрэл осолтой тэмцэх, арилгах зэрэг асуудлуудыг судлаж эзэмшинэ.

Алмазан өрөмдлөгийн технологийг боловсруулахад орд объектын онцлогт тохируулан сонгох, гулууз дээжийн гарцыг өндөр хэмжээнд байлгах, хүндрэл осолтой тэмцэх, арилгах аргуудыг судлана. Мөн орчин үеийн шинэ техник технологийг судлаж эзэмших болно.

Сэдвүүд

Алмазан өрөмдлөгийн технологийн онцлог

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top