Англи хэлний онол II

Англи хэлний найруулга зүй ялангуяа хэрэглээний найруулгын талаар ойлголтыг олгох. Англи хэлний найруулга, регистр, дискурсийн талаарx онол, хэрэглээний мэдлэг, чадвар дадал олгох

Англи хэлний хэрэглээний найруулга зүйн онол, хэрэглээний мэдлэг олгох ба хэлний онолын янз бүрийн үзэл баримтлалтай танилцана.

Сэдвүүд

Англи хэлний онол II

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top