Англи хэлний онол I

Англи хэлний үг зүй, өгүүлбэр зүйн онцлогийг судалж, үгсийн аймгийн талаарх мэдлэг эзэмшиж, судалгаа шинжилгээний ажил хийх мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшинэ.

Тус хичээл нь Англи хэлний үг зүй, өгүүлбэр зүйн мэдлэгийг эзэмшүүлж, судалгаа шинжилгээний ажилд хэрэглэхэд чиглэсэн хичээл юм.

Сэдвүүд

Англи хэлний онол I

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top