Хүнсний үйлдвэрийн процесс аппарат I

Хүнс үйлдвэрлэхэд механик, гидромеханик дулааны процессыг хэрэглэх зүй тогтол, тухайн процесс явагдах машин аппаратын зохион бүтээлт, ажиллагаа, тооцоолох зарчмын талаар системтэй мэдлэг эзэмшүүлнэ.

Процесс аппарат нь: хүнс үйлдвэрлэлийн процесст хэрэглэх үндсэн хуулиудын онолын үндэс, механик, гидромеханик, дулааны процессын зүй тогтол болон тэдгээрийг эрчимжүүлэх, боловсронгуй болгох арга замыг судалдаг шинлэх ухаан юм.

Сэдвүүд

Хүнсний үйлдвэрийн процесс аппарат I

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top