Бизнес систем, бүртгэлийн үндэс

Бизнес систем, түүний бүртгэлийн тухай судлана

Бизнесийн зохион байгуулалтын үр ашигтай хэлбэрийг сонгох, менежмент, маркетинг санхүүгийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэлийн талаарх онолын мэдлэгтэй болно.

Сэдвүүд

Бизнес систем, бүртгэлийн үндэс

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top