Үйлчилгээний маркетинг, төлөвлөлт

Үйлчилгээний маркетингийн үндсэн асуудлуудыг судалж, мэдэх, маркетингийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр зохиох чадвар олгох

Уламжлалт ба үйлчилгээний маркетингийн ялгаатай ба ижил тал, үйлчилгээний маркетинг, төлөвлөлтийн үндэс

Сэдвүүд

Үйлчилгээний маркетинг, төлөвлөлт

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top