Алгоритмын үндэс

алгоритмын тухай үндсэн мэдлэг, өргөн хэрэглэгдэх стандарт алгоритмуудыг эзэмшинэ.

Хичээлийн явцад мэдлэгээ лабораторын хичээл, бие даах ажлаар гүнзгийрүүлэн, программ бичиж хэрэглэх дадал эзэмшинэ.

Сэдвүүд

Back to top