Веб Дизайн

Энэ хичээлээр оюутнууд багшаас өгөгдсөн сэдвүүдийн дагуу төслийн ажил гүйцэтгэнэ. Төслийн ажлын зорилго нь оюутан тус бүр мэдээллийн технологийн тодорхой нэг сэдвээр шинжилгээ судалгаа хийх

Тодрохой сэдвээр шинжилгээ судалгаа хийх дадал олно.

Сэдвүүд

Back to top