Эрчмийн хөрөнгө оруулалтын менежмент

Эрчмийн салбарын урт хугацаат хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулах болон боломжит төсөл, хувилбаруудын үр ашгийг шинжлилж, хөрөнгө оруулалтын хувилбаруудаас сонголт хийх арга зүй эзэмшүүлэх.

Эрчмийн салбарын хөрөнгө оруулалтын бүтэц, төслийн хэлбэрээр бэлтгэх, түүний хүлээгдэж байгаа үр ашгийг тооцоолох шаардлага, төслийн үр ашгийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцох, хөрөнгө оруулалттай холбогдох орлого, зарлагын төсвийг бэлтгэх арга зүйд суралцана.

Сэдвүүд

Эрчмийн хөрөнгө оруулалтын менежмент

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top