Инженерийн математик

Математик статистик, шугаман программын бодлогуудыг судалгаанд хэрэглэх

Олон хувьсагчийн функц, дифференциал тэгшитгэл, шугаман программчлал, математик статискийн зарим сэдвүүдийг эзэмших

Сэдвүүд

Инженерийн математик

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top