Математик физикийн аргууд

Физикийн янз бүрийн үзэгдлүүдийг тухайн уламжлалт дифференциал тэгшитгэлүүдээр илэрхийлж математик загвар байгуулах, тэдгээрийн чухал хэлбэрүүд болох гиперболлог, парболлог, эллипслэг тэгшитгэлүүд, сонгодог математик, физикийн тэгшитгэлүүд, тэдгээрийг бодох аргуудыг эзэмшинэ.

ШУТИС-ийн инженерийн ангийн оюутнуудад тухайн уламжлалт дифференциал тэгшитгэлээр илэрхийлэгддэг байгаль, физик, техникийн процессуудыг танилцуулах, тухайн уламжлалт дифференциал тэгшитгэлүүдийг бодож сурах.

Сэдвүүд

Математик физикийн аргууд

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top