Молекулын спектроскопи

Молекулын спектроскопийн онолын үндэс болон багажит шинжилгээний үндэс, үйлчлэх хуулиуд зэргийн талаар онолын болон практик мэдлэг чадвар эзэмшүүлнэ

Орчин үеийн багажит шинжилгээний үндэс, түүний дотор спектрофотометрийн ажиллах зарчим, үйлчлэх хуулиуд зэргийн талаар онолын мэдлэг эзэмшүүлнэ. Практик багажтай харьцаж ажилуулан зохиох түвшинд дадал эзэмшүүлэх

Сэдвүүд

Молекулын спектроскопи

  • 1
  • Флаш/HTML
Back to top