Математик

Математикийн хичээл

Математикийн хичээл

Сэдвүүд

Тэгшитгэл

 • 1
 • Видео

Дараалал

 • 1
 • Видео

Тэгш ба сондгой функц

 • 1
 • Видео

Уламжлал

 • 1
 • Видео

Координатын геометр

 • 1
 • Видео

Тригонометрийн тэгшитгэл

 • 1
 • Видео

Алгебрийн үсэгт илэрхийлэл I

 • 1
 • Видео

Алгебрийн үсэгт илэрхийлэл II

 • 1
 • Видео

Тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш

 • 1
 • Видео

Тоон илэрхийлэл

 • 1
 • Видео

Өгүүлбэртэй бодлого

 • 1
 • Видео

Логарифм, тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш

 • 1
 • Видео

Комбинаторик

 • 1
 • Видео

Эх функц, тодорхойгүй интеграл түүнийг бодох аргууд

 • 1
 • Видео
Back to top