Ажлын гүйцэтгэлд хийх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ болон тэдгээрийг шинэчлэн сайжруулах

Энэ хичээлээр дараах сэдвүүдийг хамарна. Үүнд: Ажлын хяналт-шинжилгээний арга, ажлын тайлангийн болон хяналт-шинжилгээ хийх дүрэм, журмыг боловсруулах, гэрээний төрлийг шинэчлэн сайжруулах журам, төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг бий болгох, хэмжих нэгжийг шинэчлэн сайжруулах журам, стандарт төлөвлөлтийн үнэлгээг шинэчлэн сайруулах журам, стандарт зардлын тооцоог шинэчлэн сайжруулах журам, ур чадварын түвшний зааврыг шинэчлэн сайжруулах тус тус юм.

Энэ хичээлээр дараах сэдвүүдийг хамарна. Үүнд: Ажлын хяналт-шинжилгээний арга, ажлын тайлангийн болон хяналт-шинжилгээ хийх дүрэм, журмыг боловсруулах, гэрээний төрлийг шинэчлэн сайжруулах журам, төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг бий болгох, хэмжих нэгжийг шинэчлэн сайжруулах журам, стандарт төлөвлөлтийн үнэлгээг шинэчлэн сайруулах журам, стандарт зардлын тооцоог шинэчлэн сайжруулах журам, ур чадварын түвшний зааврыг шинэчлэн сайжруулах тус тус юм.

Сэдвүүд

Ажлын гүйцэтгэлд хийх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ болон тэдгээрийг шинэчлэн сайжруулах , 1-р хэсэг

  • 1
  • Видео

Ажлын гүйцэтгэлд хийх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ болон тэдгээрийг шинэчлэн сайжруулах, 2-р хэсэг

  • 1
  • Видео

Ажлын гүйцэтгэлд хийх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ болон тэдгээрийг шинэчлэн сайжруулах , 3-р хэсэг

  • 1
  • Видео
Back to top