Хайх хэсэг

Уурхайн тоног төхөөрөмжийн чанарын үнэлгээ

Машины чанарын түвшинг үнэлэх аргачлалыг судалж тогтоох онолын болон практикийн мэдлэг олгоход оршино.

94313 ₮

Газрын тосны бүтээгдэхүүний бохирдолт

Газрын тосны бүтээгдэхүүний бохирдолт үүсэх нөхцөл, шалтгаан, бохирдолтын төрөл, багасгах, цэвэрлэх тухай онолын мэдлэг эзэмшинэ.

94313 ₮

Хор судлал-II

Хүрээлэн байгаа орчинд түүний дотор хүнсэнд агуулагдах бохирдуулагчид (экополютант)-ын одоогийн байдал, хэмжээ, зөвшөөрөх хэмжээнээс хэтэрсэн эсэх, тэдгээрийн амьд организмд үзүүлэ

94313 ₮

Газрын тосны салбарын хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа

Газрын тосны бүтээгдэхүүний боловсруулалт, тээвэрлэлт, ачилт, буулгалт, хадгалалтын технологийн үйл ажиллагааг галын аюулгүйн нөхцөл, техникийн аюулгүй ажиллагаа

94313 ₮

Англи хэлний онол I

Англи хэлний үг зүй, өгүүлбэр зүйн онцлогийг судалж, үгсийн аймгийн талаарх мэдлэг эзэмшиж, судалгаа шинжилгээний ажил хийх мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшинэ.

94313 ₮

АМЬТНЫ ГАРАЛТАЙ ХҮНСНИЙ БИОХИМИ

Сургалтын энэхүү сайт нь амьтны гаралтай хүнсний түүхий эдийн шинж чанар боловсруулах явцад гарах биохимийн хувирлын талаархи үндсэн мэдээллийг багтаасан болно.

94313 ₮

Англи хэлний онол II

Англи хэлний найруулга зүй ялангуяа хэрэглээний найруулгын талаар ойлголтыг олгох. Англи хэлний найруулга, регистр, дискурсийн талаарx онол, хэрэглээний мэдлэг, чадвар дадал олгох

94313 ₮

УРГАМЛЫН ГАРАЛТАЙ ХҮНСНИЙ БИОХИМИ

Ургамлын гаралтай түүхий эдийн химийн найрлага, шинж чанар; хадгалах, боловсруулах явцад гарах биохимийн хувирлын талаарх үндсэн мэдлэг, түүнийг удирдан явуулах чадвар эзэмшүүлнэ.

94313 ₮

MОНГОЛЫН УЛАМЖЛАЛТ ХООЛЗҮЙ

Монголчуудын хязгаартай хоол, махбодийн хоол, улирлын хоолны шинжлэх ухааны үндэс, мөн чанарыг судалгааны материалд тулгуурлан эзэмшүүлнэ.

94313 ₮

Монгол хоолны технологи

Монголын ард түмний авъяаслаг оюун ухаанаар олон мянган жилийн туршид зохион бүтээгдэж, бодит амьдралаар шалгагдсан шилэгдэж зуунаас зуунд уламжлагдан хөгжиж ирсэн хүнс, хоол, унда

94313 ₮

Судалгаа шинжилгээний арга зүй - 2

Шинжлэх ухаан, нийгэм эдийн засгийн чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах мэдлэг эзэмшүүлнэ.

94313 ₮

Газрын тосны төсөл ашиглалт

Газрын тос, түүний бүтээгдэхүүн дамжуулах хоолой ба ГТБА-ын хүчин чадал, сав тоног төхөөрөмжийн болон насосны тооцоо хийх, сонголт хийх болон төсөл зохиох тэдгээрийг ашиглалтын тал

94313 ₮

Вулканологи

Вулкан чулуулаг тэдгээрийн ассоциаци буюу серийг таньж мэдэж, тэдгээрээр үүссэн геодинамик орчин таньж мэдэх зорилготой

94313 ₮

Алмазан өрөмдлөгийн багаж хэрэгслийн сонголт, ашиглалт

Хатуу ашигт малтмалын ордын хайгуулын үндсэн арга болох алмазан өрөмдлөгийн техник, багаж хэрэгслүүдийг технологийн дагуу сонгох, ашиглалтын нөхцлийг тодорхойлох

94313 ₮
Back to top