Хайх хэсэг

Алмазан өрөмдлөгийн технологийн онцлог

Баганат өрөмдлөгийн үндсэн арга болох алмазан өрөмдлөгийн технологийн горимыг боловсруулах, дээж авах, алмазан хушууг сонгох, хүндрэл осолтой тэмцэх, арилгах зэрэг асуудлуудыг судл

94313 ₮

Өрөмдлөгийн процессын хяналт, удирдлага

Өрөмдлөгийн процессыг хянах, удирдах, арга, техник хэрэгслүүдийг судлах

94313 ₮

Өрөмдлөг олборлолтын технологийн менежмент

Өрөмдлөг олборлолтын хэтийн төлвийн үнэлгээ, технологийн хүчин зүйлүүдийн харилцан хамаарлын талаар системтэй мэдлэг олгох

94313 ₮

Англи хэл-2

Англи хэлийг дунд шатны түвшинд төгс эзэмших боломжийг хангаж, яриан болон бичгийн дадлыг амжилттай эзэмшихэд зориулагдсан.

94313 ₮

Технологийн хөгжлийн үнэлгээний арга зүй

Оюутанд технологийн хөгжлийн үнэлгээний тухай мэдлэг олгоно.

94313 ₮

Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент

Энэхүү хичээл нь үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежментийн талаарх мэдлэг олгох болно.

94313 ₮

Технологийн менежмент

Энэхүү хичээлээр технологийн менежментийн тухай мэдлэг өгөх болно.

94313 ₮

Математик логик

Энэхүү хичээлээр логикийн үйлдлүүд, логик илэрхийлэл, функц болон предикатийн логик болон бусад зүйлсийн талаар судлах болно.

94313 ₮

Management Information System

Study why information systems are so important today for business and management.

94313 ₮

Компьютерийн техникийн үндэс

Компьютерийн үндсэн бүтэц, зохион байгуулалт, функциональ үйл ажиллагааны суурь зарчмыг ойлгон тухайн сэдвээр онол, практикийн мэдлэгийг эзэмшинэ.

94313 ₮

Автомат Удирдлагын Систем

Шугаман бус автомат удирдлагын систем, түүний дотор дискрет системийг тооцоолох математик аппарат, тогтворжилт тооцоолох арга, бүтцин схем түүний хувиргалтын тухай мэдлэг олгоно.

94313 ₮

Дохио боловсруулах онол

Оюутанд дохио боловсруулах тухай онолын мэдлэг олгох.

94313 ₮

Програм хангамж хөгжүүлэх формал арга

Програм хангамжийн шинжилгээ, зохиомж хийж RSL хэлээр програмын тодорхойлолт гаргана.

94313 ₮

Компьютерийн хэрэглээ II

Энэ хичээл нь оюутанд өгөгдлийн сан үүсгэх Microsoft Access 2007, илтгэл бэлдэх Microsoft Powerpoint 2007, интернэтэд ажиллаж сурах гэсэн 3 багц сэдвийн хүрээнд оюутанд мэдлэг, чад

0 ₮

Олон улсын бизнесийн менежмент

Хилийн чанадад үйл ажиллагаа явуулахад компаниудад тулгардаг стратегийн менежментийн асуудлыг судлан, түүнийг шийдвэрлэн, энэ талаарх онолын болон практик мэдлэгийг олгоно.

94313 ₮
Back to top