Хайх хэсэг

Автомашин II

Оюутнуудад автомашины эд анги, системийн хийцийн тооцоо хийх аргачлал эзэмшүүлэнэ

94313 ₮

Орчны үнэлгээний арга зүй

"Орчны үнэлгээний арга зүй" хичээл нь шинжлэх ухааны мэдээлэл, мэдлэгийг шийдвэр гаргахад ашиглах зорилготой

94313 ₮

Техникийн керамик материалын орчин үеийн хөгжлийн чиг хандлага

Тухайн салбарт гарч буй шинжлэх ухаан технологийн ололтыг практикт хэрэгжүүлэх чадвар олгоно.

94313 ₮

Нефтийн бүтээгдэхүүн анализ

Нефтийн бүтээгдэхүүний чанарын анализын аргуудаар тодорхойлж сурах чадвар эзэмших

94313 ₮

Chemical process modeling

Химийн технологийн судалгааны ажилд оновчтой загварыг сонгох, туршилтыг төлөвлөн явуулах гол аргуудыг хэрэглэж, судалгааны ажлын үр дүнг боловсруулах чадвартай болно

94313 ₮

Бодисын бүтэц

Бодисын атом молекул бүтэц болон түүний төлөвийг тооцоолох квант механикийн аргатай танилцуулна

94313 ₮

Химийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж

Химийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж

94313 ₮

Органик бус бодисын технологи I

Эрдэс давсны үйлдвэрийн технологийн талаар онолын болон практикийн мэдлэгийг эзэмшүүлнэ

94313 ₮

Шингэн хийн динамикийн тусгай сэдвүүд

Хий ба шинж чанар, тэнцвэр, хөдөлгөөн, түүний тэгшитгэлийг бичих, урсгалын онцлогийг тодорхойлох, динамик процессийг загварчлах зорилготой

94313 ₮

Технологийн процессын автомат удирдлага

Технологийн процессын автомат ажиллагааны үе шатыг зөв тодорхойлох, чадвар, түүнд тохирох ажиллагааны схемүүдийг зохиож чаддаг дадал эзэмшинэ

94313 ₮

Зайн оношлогооны арга

Анагаахын мэдээллийг боловсруулах, дамжуулах, оношлогооны шинэ арга хэлбэрүүдийг практикт нэвтрүүлэх чадвар эзэмших

94313 ₮

Тоон дохионы болосруулалт, дижитал процессор

Тоон сигналыг дүрслэх математик аппарат, дижитал процессорын архитектур, бүтэц, дизайн загварчлал

94313 ₮

Мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдал

Мэдээллийн систем, мэдээллийн нууцлалын талаар, мэдээллийн аюулгүй байдлын хангалтын талаар онолын мэдлэг чадвар дадал эзэмших

94313 ₮

Програмчлалын гүнзгийрүүлсэн курс

Өгөгдлийн сангийн тухай ойлголт, өгөгдлийн санг боловсруулах SQL хэлний тухай мэдлэгийг олж авах

94313 ₮
Back to top