Хайх хэсэг

Програмчлалын тусгай курс .NET

.NET төрлийн олон хэлнүүдээс хамгий энгийн болох VB .NET хэлийг судлах болно. Энэ хэлийг судалж мэдсэнээр бусад энэ төрлийн хэл болох ASP .NET, ADO .NET зэрэг хэлүүдийг бие даан су

94313 ₮

Системийн анализ ба дизайн

Тодорхой нэг системийн хувьд хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлон, анализ ба дизайн хийх мэдлэг чадвар дадал эзэмших

94313 ₮

Обьект хандалт програмчлал

Обьект хандалтат програмчлалын системийн үндсэн ойлголт авах

94313 ₮

Програмчлалын технологи

Програмчлалын хэлний бүтэц, элементүүдийн тухай

94313 ₮

Инженерийн загварчлалд Matlab програмыг хэрэглэх

Matlab програмыг мэргэжлийн тооцоо, загварчлал график байгуулахад ашиглах, үр дүнд шинжилгээ дүгнэлт хийх

94313 ₮

Диспетчерийн автомат удирдлагын систем

Цахилгаан станц, систем шугам сүлжээний үндсэн тоноглолын үйл ажиллагааг хянан удирдах мэдлэг олгох, удирдлагын зарчим, хэрэгжүүлэх техник төхөөрөмжийн мөн чанарыг судлах

94313 ₮

Цахилгаан тоноглолын гэмтлийн шинжилгээ

Цахилгаан тоноглолын гэмтлийн шинжилгээ

94313 ₮

Цахилгаан төхөөрөмжийн нийлмэл хамгаалалт

ЭХС-н орчин үед хэрэглэж буй нийлмэл хамгаалалтуудын төрөл, схем судлан хэрэгцээт хамгаалалтынхаа тооцоог хийж сурах

94313 ₮

Програмчлалын хэл

Програмчлалын хэлний бүтэц элементүүдийн тухай

94313 ₮

Мэргэжлийн англи хэл

Компьютерийн ухааны шинжлэх ухааны үг хэллэгтэй танилцаж, мэргэжлийн чиглэлийн ном сурах бичгийг унших орчуулах дадал эзэмшинэ

94313 ₮

Электроник, микроэлектроник

Хагас дамжуулагч элементийн бааз, электрон хэрэглүүрийн тухай

94313 ₮

Өгөгдлийн сан зохион байгуулалт

Өгөгдлийн сангийн үндсэн ойлголтыг олж авах ба түүн дээр ажиллах дадал, чадвар олгоход энэхүү хичээлийн зорилго оршино

94313 ₮

Математик програмчлал

Инженерийн бодлогуудын математик загварчлагаа ба оновчлолын зарчмуудтай танилцах

94313 ₮

Үйлдлийн шинжилгээ 3

Оюутнуудыг зохимжтой шийдвэр гаргах үндсэн зарчимуудтай таилцуулж  математик болон имитаци загваруудыг байгуулах практик туршлагад сургана.

94313 ₮
Back to top