Хайх хэсэг

Стратегийн менежмент

Оюутанд мэргэжлийн нэр томъёо, стратегийн менежментийн үндсэн ойлголт, менежерийн эзэмшвэл зохих арга дадал чадвар эзэмшүүлнэ.

94313 ₮

Газрын тосны салбарын экологийн үнэлгээ

Экологийн шинжлэх ухааны үндэслэл, газрын тосны үйлдвэрлэлийн экологи,БОНҮ хийх, мониторинг хийх, дүгнэлт гаргах, БО-ны төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх

94313 ₮

Даралтат савны бүтэц, ашиглалт, төсөл тооцоо

Даралтат савны бүтэц, ашиглалт, төсөл тооцоо

94313 ₮

ШТС, ШХТС - н байгууламж

ШТС-ын барилга, технологийн сав, шугам хоолойг холбох, угсрах ажлын стандарт, барилгын норм дүрмийн дагуу удирдан явуулж ашиглалтанд оруулах

94313 ₮

Газрын тос, түүний бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт

Газрын тос, түүний бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт

94313 ₮

Ашигт малтмалын ордын геологи

Оюутанд үйлдвэрлэлийн талаар мэдлэг олгож нэг үйлдвэрээс эхлээд тухайн салбарын хэмжээнд зохион байгуулах, шинэчлэх шийдвэр гаргах чадвар эзэмшүүлнэ

94313 ₮

Тандан судлал ба газарзүйн мэдээллийн систем

Агаарын болон сансрын зургийн, боловсруулах, тайлах үндсэн аргачилилтай танилцаж, тоон дүрс мэдээлэлтэй ажиллаж сургана

94313 ₮

Геологийн зураглалын орчин үеийн аргууд

Геологийн зураг зохиох, структурын хэмжилтүүдээр тайлалт хийх онол, практикийн мэдлэг эзэмшүүлэх

94313 ₮

Петрографийн семинар

Чулууг зөв нэрлэх петрографийн судалгааны аргыг гүнзгийрүүлж эзэмшиж өөрөө судалгаа хийдэг болох

94313 ₮

Plate tectonics and magmatism

Knowledge to interpret magmatic processes in different tectonic environment

94313 ₮

Геодинамик

Геодинамик

94313 ₮

Шороон ордын өрөмдлөгийн технологийн онцлог

Шороон ордын хайгуулын өрөмдлөгийн техник, технологийн онцлогуудыг судлаж танилцах

94313 ₮

Өрөмдлөгийн орчин үеийн арга, техник, технологи

Өрөмдлөгийн орчин үеийн арга, техник, технологийг судлах Оюутанд олгох

94313 ₮

Өрөмдлөгийн процесс

Загварчлалын тухай үндсэн ойлголт болон өрөмдлөгийн процесст математик загвар боловсруулах арга, аргачлалыг судлах

94313 ₮

Газар доорхи бүтээц ба барилгын суурийн төсөллөлт

Газар доорхи барилга байгууламжийг төсөллөх, бүтээцийн тооцоог гүйцэтгэх мэдлэг чадвар дадал олгоно

94313 ₮
Back to top