Хайх хэсэг

Судалгаа шинжилгээний арга зүй II

Судалгааныхаа тоон материалуудыг нэгтгэн бодитой үнэн зөв дүгнэлт гаргахад математик загварчлал, шугаман программчлал, шугаман биш программчлал, математик статистик янз бүрийн аргу

94313 ₮

Хэрэглээний Функциональ

Төгсгөлгүй хэмжээст огторгуйд операторын онолын спектрал онолыг судлах.

94313 ₮

Магадлалын онол, математик статистик

Магадлалын онол математик статистик нь туршилтын үр дүнг боловсруулах математик статистик аргуудыг эзэмшинэ.

94313 ₮

Удирдлагын объектын шинжилгээ

To have a knowledge about thermal, electrical, hydraulical, objects.

94313 ₮

Цахилгаан хангамжийн тусгай курс 3

Цахилгаан хангамжийн тооцоонд хэрэглэгдэх математик аругуудыг судалсны үндсэн дээр бодит нөхцөлд судалгаа шинжилгээний ажил явуулах мэдлэг эзэмшинэ.

94313 ₮

Цахилгаан энергийн чанар, хэрэглээний горим

Цахилгаан хангамжийн чанар, энергийн техникийн гол үзүүлэлтүүдийг судалж, энерги хэрэглээг хэмнэлтэт горимд явуулах арга аргачлал эзэмших.

94313 ₮

Цахилгаан машины тусгай курс

Цахилгаан механикийн нэгэн чухал салбар болох тусгай зориулалтын болон бичил цахилгаан машины онол ба практикийн суурь мэдлэг, чадвар, дадал эзэмших.

94313 ₮

Цахилгаан хангамжийн тооцооны алгоритм, программчлал

Цахилгаан хангамжийн тооцоонд хэрэглэгдэх математик аргуудыг судалж, өндөр түвшингийн алгоритмын хэлээр программ зохиох, объект хандалтат программчлалыг хэрэглэх, хэрэглээний прогр

94313 ₮

Уурын турбины ашиглалт

Уурын турбины төхөөрөмжийг явуулах ба зогсоох ажиллагаа, түүний ашиглалтын горимыг судална. Турбиныг явуулах ба зогсоох үед түүний элементүүдэд үүсэх дулааны хүчдэл, ашиглалтын хэв

94313 ₮

Эрчим хүчний материал судлал

Эрчим хүчний материал судлал хичээл нь ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ мэргэжлийн магистр зэрэг олгох сургалтаар сурч байгаа оюутнуудад ДЦС-ын үндсэн ба туслах тоноглолын материалын шинж ч

94313 ₮

Эрчмийн хөрөнгө оруулалтын менежмент

Эрчмийн салбарын урт хугацаат хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулах болон боломжит төсөл, хувилбаруудын үр ашгийг шинжлилж, хөрөнгө оруулалтын хувилбаруудаас сонголт хийх арга зүй

94313 ₮

Эрсдэлийн удирдлага

Зах зээлийн эдийн засгийн нөхцөлд бизнесийн үйл ажиллагааны үр дүнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг таньж мэдэх, зайлсхийх арга замуудын талаарх мэдлэг олгох.

94313 ₮

Эрчим хүчний сэргээгдэх ба хоёрдогч эх үүсвэрийн ашиглалт

Эрчим хүчний үйлдвэрүүдийн ажиллагааны явцад алдагдлыг бууруулах, ашигт ажиллагааг дээшлүүлэх болон орчинд үзүүлэх хорт нөлөөг багасгах чиглэлээр хэмнэлттэй, цэвэр технологиудын та

94313 ₮

Экологи ба сансрын мэдээлэл

Экологийн чиглэлээр судалгаа сансар судлалын түвшинд авч үзээд орчны экологийн хувьсал, өөрчлөлтийг сансрын мэдээллийг ашиглан тооцох, аргачлалтай танилцана.

94313 ₮

Менежментийн суурь ухаан

Бизнесийн болон бизнесийн бус байгууллагын менежментийн үйл ажиллагааг оновчтой явуулах, удирдлагын чиг үүргүүдийг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдлэг, чадварыг олгох

94313 ₮
Back to top