Хайх хэсэг

Экологийн эрсдэл

Экологийн эрсдлийн тухай үндсэн ойлголт, мэдлэг олгох.

94313 ₮

Цахилгаан станцын горимын орчин үеийн аргууд

Цахилгаан эрчим хүчний системийн турбоагрегат болон станцын тодорхойломжийг байгуулж станцын агрегатуудын хооронд ачааллыг оновчтой хуваарилах эзэмших зорилготой.

94313 ₮

Мэргэжлийн дадлага

Мэргэжлийн дадлага

94313 ₮

Тоон телевизийн үндэс

Тоон телевизийн үндэс

94313 ₮

Цахилгаан станцын агрегатуудын хооронд ачааллыг оновчтой хуваарилах

Цахилгаан станц, агрегатуудын эрчим хүчний зарцуулалтын тодорхойломжыг байгуулах, агрегатуудын хооронд ачааллыг оновчтой хуваарилах аргачлалыг эзэмшинэ.

94313 ₮

Холбооны сүлжээний архитектур ба протокол

Мэдээлэл холбооны сүлжээний архитектуруудын бүтэц, түүний ажиллагааны зарчим, сүлжээ хоорондын харилцан холболт, хэрэглэгддэг протоколууд, тэдгээрийн функц, фреймийн бүтэц, протоко

94313 ₮

Олон сувгийн холбооны системийн дэвшилтэт технологи

The courses cover the most relevant aspects of multiple access method, with emphasis on recent applications and developments. The course begins with a review on basic concepts of d

94313 ₮

ЦАХИЛГААН СТАНЦ, ДЭД СТАНЦЫН ДОТООД ХЭРЭГЦЭЭГ БУУРУУЛАХ

Цахилгаан станц ба дэд станцын ажлын горим, технологийн процесстой нарийвчлан танилцаж, дотоод хэрэгцээний ЭХ-ийг тооцож тогтоох аргачлалтай танилцах. Станцын дотоод хэрэгцээний то

94313 ₮

Олон сувгийн холбооны нягтруулгын систем

N тооны сувагтай аналог нягтруулгын системийн шугамын спектр үүсгэх, төгсгөлийн станцын төхөөрөмжийг зохион бүтээх, түүний бүрдэл хэсгүүдэд тавигдах

94313 ₮

Тоон телефон холбоо

Цахилгаан холбооны холболтын техникийн тусламжтайгаар мэдээллийн замыг үүсгэх арга, телефон холбооны бүрэлдэхүүн хэсгүүд, холболт тогтох замыг эрэх, багц замууд үүсгэх, АТС-ээр дам

94313 ₮

Олон сувгийн холбооны үндэс

Холбооны шугамаар олон сувгийн дохиог дамжуулах аргууд, цахилгаан холбооны системүүдийн тодорхойлолт, үндсэн хэсгүүдийн тухай, холбооны сувагт үүссэх шуугианы нормчлол, үүссэх шууг

94313 ₮

Цахилгаан холбооны системүүд

Цахилгаан холбооны системийн үндсэн бүрдэлүүд тэдгээрийн ангилал, зориулалт мөн холбооны системд хэрэглэгдэж байгаа технологи, системүүдийг судлах зорилготой.

94313 ₮

Тоон дохионы боловсруулалт

Тодорхой үйлдэл гүйцэтгэгч системийг зохион бүтээхийн тулд дохиог оновчтойгоор боловсруулах шаардлагатай байдаг. Энэ зорилгоор Тоон Дохионы Боловсруулалтын онолын үндэслэлийг суд

94313 ₮

Инженерийн програмчлал

Долгионы тэгшитгэл бодох, агууриг давтамж, фаз давтамжийн гажуудал, шугаман бус гажуудал үүсэх шалтгаан, түүнийг багасгах аргад дадлагажсан байна.

94313 ₮
Back to top