Хайх хэсэг

Хүний нөөцийн менежмент

Хүний нөөцийн менежментийн хичээлийн үндсэн зорилго нь байгууллагын хувьд шаардлагатай хүний нөөцийг олж өөртөө ажиллах хүсэл, сонирхлыг төрүүлэх, тэдгээрийг таньж мэдэх, шилж с

94313 ₮

Бизнес систем, бүртгэлийн үндэс

Бизнес систем, түүний бүртгэлийн тухай судлана

94313 ₮

Нийгмийн бодлого, хүн ам зүй

Нийгмийн бодлого, хүн ам зүйн хөгжлийн түүхэн тойм, өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв, ирээдүйн хандлагын тухай онол, үзэл баримтлалыг ойлгуулах

94313 ₮

ХҮНИЙ ЭРХ БА ЖЕНДЕР

Төрийн нийгмийн бодлогын мөн чанар, уламжлалт болон залгамж чанар өөрчлөгдөн шинэчлэгдэх явцад нийгмийн ажлын хөгжлийн чиг хандлагыг танин мэдэх.

94313 ₮

Мэргэжлийн англи хэл

Англи хэлээр техникийн нэр томъёо,хэл хэллэгтэй танилцуулан, энгийн текстийг толь бичиг ашиглан уншиж, сонсож ойлгох, ярих бичих чадварыг эзэмшүүлэх зорилготой

94313 ₮

Инновацийн удирдлага

Инновацийн менежментийн онол, арга зүйн мэдлэг олгон, инновацийн үйл ажиллагааг удирдах, инновацийн төслийг хэрэгжүүлэх чадвар, дадал олгоход чиглэгдэнэ.

94313 ₮

Төр, олон нийтийн холбоо

Төрийн байгууллагын олон нийтийн харилцааны үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, удирдах, үнэлэх ур чадвар эзэмшүүлнэ

94313 ₮

Төрийн бодлогын шинжилгээ

Төрийн бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх үйл явц, бодлогын шинжилгээний талаар үндсэн мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэхэд оршино

94313 ₮

Чанарын шинжилгээ ба хяналт

Чанарын удирдлагын онол арга зүйн гүнзгий мэдлэг олгож, түүнийг эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил, практикийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх чадвартай болгоно

94313 ₮

Технологийн хөгжлийн удирдлага

Технологийн стратеги эзэмшсэнээр шинэ мэдлэг чадвар, өрсөлдөхүйц давуу талуудыг бий болгож, хамгаалалт хийж чадна.

94313 ₮

Бүтээмжийн судалгаа ба шинжилгээ

Оюутнуудад бүтээмжийн менежментийн онол арга зүйн гүнзгийрүүлсэн мэдлэг олгоно.

94313 ₮

Төрийн захиргааны менежмент I

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, удирдах, манлайлах, албан хэрэг хөтлөх ур чадвар эзэмшүүлнэ.

94313 ₮

Төрийн захиргааны онол

Төрийн удирдлагын чиглэлээр сурч байгаа оюутнуудад мэргэжлийн суурь мэдлэг олгох

94313 ₮

Эконометрикийн үндэс

Энэ хичээлээр эдийн засаг, математикийн хичээлүүдэр үзсэн онолын мэдлэгийг бататган бизнес, ЭЗ, нийгмийн бүхий л салбарын тоон мэдээллийг ашиглан загварчлах судалгааны аргууд эзэмш

94313 ₮
Back to top