Хайх хэсэг

Менежментийн суурь ухаан

Бизнесийн болон бизнесийн бус байгууллагын менежментийн үйл ажиллагааг оновчтой явуулах, удирдлагын чиг үүргүүдийг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдлэг, чадварыг олгох

94313 ₮

Бvтээмжийн судалгаа ба шинжилгээ

Бүтээмжийн судалгаа ба шинжилгээ, үнэлгээний олон улс, үндэсний эдийн засаг, эдийн засгийн салбар, байгууллагын түвшинд хэрэглэгддэг олон арга, аргачлалууд, тэдгээрийн давуу болон

94313 ₮

Үйлчилгээний маркетинг, төлөвлөлт

Үйлчилгээний маркетингийн үндсэн асуудлуудыг судалж, мэдэх, маркетингийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр зохиох чадвар олгох

94313 ₮

Судалгаа шинжилгээний арга зүй - 2

Шинжлэх ухаан, нийгэм эдийн засгийн чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах мэдлэг эзэмшүүлнэ.

94313 ₮

Олон улсын бизнесийн менежмент

Хилийн чанадад үйл ажиллагаа явуулахад компаниудад тулгардаг стратегийн менежментийн асуудлыг судлан, түүнийг шийдвэрлэн, энэ талаарх онолын болон практик мэдлэгийг олгоно.

94313 ₮

Дэлхийн зах зээл судлал

Ирээдүйн шийдвэр гаргагчдад хилийн чанадад бизнес буюу үйл ажил-лагаа явуулахад компаниудад тулгардаг стратегийн менежментын асуудлуудыг судлан, түүнийг шийдвэрлэн, энэ талаарх оно

94313 ₮

Гадаад худалдааны менежмент

Энэхүү хичээлээр олон улсын худалдааны ерөнхий ойлголтыг авах болно.

94313 ₮

Бизнесийн статистик

Оюутанд бизнесийн тухай мэдлэг олгох. Эдийн засаг ба нийгмийн үйл ажиллагааны удирдлагад статистик үзүүлэлтүүдийн гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдол.

94313 ₮

Менежментийн суурь ухаан

Тухайн хичээлийг судалснаар байгууллагыг амжилтанд хүргэхэд менежментийн гүйцэтгэх үүрэг, нөлөө, ач холбогдлыг таниулах, мэргэжлийн үндсэн ойлголттой болох цаашид мэргэжлийн хичээл

94313 ₮

Олон улсын эрсдэлийн менежмент

Олон улсын эрсдлийн менежментийн стратеги, арга зүйн шинжлэх ухааны мэдлэгтэй болно

94313 ₮

Стратегийн менежмент

Оюутанд мэргэжлийн нэр томъёо, стратегийн менежментийн үндсэн ойлголт, менежерийн эзэмшвэл зохих арга дадал чадвар эзэмшүүлнэ.

94313 ₮
Back to top