Хайх хэсэг

Мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдал

Мэдээллийн систем, мэдээллийн нууцлалын талаар, мэдээллийн аюулгүй байдлын хангалтын талаар онолын мэдлэг чадвар дадал эзэмших

94313 ₮

Програмчлалын гүнзгийрүүлсэн курс

Өгөгдлийн сангийн тухай ойлголт, өгөгдлийн санг боловсруулах SQL хэлний тухай мэдлэгийг олж авах

94313 ₮

Програмчлалын тусгай курс .NET

.NET төрлийн олон хэлнүүдээс хамгий энгийн болох VB .NET хэлийг судлах болно. Энэ хэлийг судалж мэдсэнээр бусад энэ төрлийн хэл болох ASP .NET, ADO .NET зэрэг хэлүүдийг бие даан су

94313 ₮

Системийн анализ ба дизайн

Тодорхой нэг системийн хувьд хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлон, анализ ба дизайн хийх мэдлэг чадвар дадал эзэмших

94313 ₮

Обьект хандалт програмчлал

Обьект хандалтат програмчлалын системийн үндсэн ойлголт авах

94313 ₮

Програмчлалын технологи

Програмчлалын хэлний бүтэц, элементүүдийн тухай

94313 ₮

Програмчлалын хэл

Програмчлалын хэлний бүтэц элементүүдийн тухай

94313 ₮

Мэргэжлийн англи хэл

Компьютерийн ухааны шинжлэх ухааны үг хэллэгтэй танилцаж, мэргэжлийн чиглэлийн ном сурах бичгийг унших орчуулах дадал эзэмшинэ

94313 ₮

Электроник, микроэлектроник

Хагас дамжуулагч элементийн бааз, электрон хэрэглүүрийн тухай

94313 ₮

Өгөгдлийн сан зохион байгуулалт

Өгөгдлийн сангийн үндсэн ойлголтыг олж авах ба түүн дээр ажиллах дадал, чадвар олгоход энэхүү хичээлийн зорилго оршино

94313 ₮

Математик програмчлал

Инженерийн бодлогуудын математик загварчлагаа ба оновчлолын зарчмуудтай танилцах

94313 ₮

Үйлдлийн шинжилгээ 3

Оюутнуудыг зохимжтой шийдвэр гаргах үндсэн зарчимуудтай таилцуулж  математик болон имитаци загваруудыг байгуулах практик туршлагад сургана.

94313 ₮

Системийн динамик загварчлал

Учир шалтгааны болон нөөц ба урсгалын диаграмм зурах, компьютерийн загвар байгуулах, ажиллуулах

94313 ₮

Компьютерийн хэрэглээ I

Компьютерийн зохистой зөв хэрэглээ, хэрэглээний програм хангамжтай ажиллаж сурах бүтээмжийг дээшлүүлэх , интернэтийн хайлт ашиглаж сурах

0 ₮
Back to top