Хайх хэсэг

Engineering15.03.19

Ажиллах хүчний зардлыг тооцох, хуваарилах

Энэ хичээлээр хүний нөөцийн төлөвлөлтийг хийх үе шат, сар бүр юмуу 4 долоо хоногт үндэслэсэн орон тоо төлөвлөх аргуудаас сонголт хийх, хүний нөөцийн хуваарилалт хийх арга хэрэгсэл

0 ₮
Engineering15.03.19

Гэрээгээр ажиллах хүний нөөцийн болон төлөвлөлт хийх ажлын үнэлгээг сайжруулах

Энэ хичээлд стандарт төлөвлөлтийг үнэлэх ажлын хүрээнд хүний нөөцийг хэрхэн бүрдүүлэх тухай заавар өгнө. Ийм 2 аргын тухай үзнэ.

0 ₮
Engineering15.03.19

Зам барилгын менежментийн системийн төлөвлөлт

Төлөвлөлт хийх үе шатны зорилго нь ажлын тайлбай дээр ажиллах нийт хүн хүчний тооцоог гаргах байдаг. Энэ хичээлд төлөвлөх 3 аргыг үзүүлсэн. Эдгээр арга нь тодорхойлсон гэрээний т

0 ₮
Engineering15.03.19

Зам барилгын менежментийн системийн тухай ерөнхий ойлголт

Энэ хичээлээр зам барилгын менежментийн системийн /ЗБМС/ тухай ерөнхий ойлголт өгнө. ЗБМС нь 5 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй: Төлөвлөлт болон Хүн хүчний хангамж, Төсөв зохиох, Хуваарь гарг

0 ₮
Engineering15.03.19

Техник, үйлчилгээний менежментийн мэдээллийн дэд систем

Энэ хичээлээр 1-рт үр ашигтай Техник, үйлчилгээний менежментийн мэдээллийн дэд систем 2-рт ТҮМС-ийн боловсруулат, хэрэгжүүлэлтийн үйл явцад хийх үүрэг, ажил бүрээр нь тус тус дэлг

0 ₮
Engineering15.03.19

Санхүүгийн менежмент

ТҮМС-ийн 4 дэх дэд систем бол санхүүгийн менежмент юм. Үүнд зардлын бүртгэл, төсөв зохиох, техник, хэрэгслийн түрээсийн зардал, техник хэрэгслийн санхүүжилт гэсэн хэсгүүдтэй. Энэ 4

0 ₮
Engineering15.03.19

Сэлбэг хэрэгсэл, хангамжийн менежмент

Сэлбэг хэрэгсэл, хангамжийн менежмент нь 2 зорилготой. 1. Шаардлагатай үед нь сэлбэг хэрэгслээр хангаж тухайн техникийн эвдэрч зогсох хугацааг хамгийн багад барих 2. Шаардлагагүй ө

0 ₮
Engineering15.03.19

Техникийн засвар, үйлчилгээ

Энэ хичээлээр техникийн засвар, үйлчилгээний 3 бүрэлдэхүүн хэсгийн тухай дэлгэрэнгүй үзнэ. Үүнд:1. Урьдчилан сэргийлэх засвар, үйлчилгээ 2. Засварын цехийн ажиллагаа 3. Тоног төхөө

0 ₮
Engineering15.03.19

Машин, техникийн бүртгэл

Энэ хичээлээр 1. Машин, техникийн шаардлагыг тодорхойлох, эдийн засгийн хэмнэллтэй баазыг хэрхэн байгуулах тухай буюу Баазын төлөвлөлт , 2. Техникийн баазын ашиглалт, бүртгэлийг ша

0 ₮
Engineering15.03.19

Техникийн үйлчилгээний менежментийн системийн тухай ерөнхий ойлголт, танилцуулга

ТҮМС –ийг үр ашигтай зохион байгуулахын тулд худалдан авахаас солих хүртэлх тоног төхөөрөмжийн амьдралын мөчлөг бүрийг авч үзэх хэрэгтэй.

0 ₮
Engineering15.03.19

ЗМС-ийн ажлын үнэлгээ ба тайлан

ЗМС-ийн үндсэн бүрэлдэхүүн нь Ажлын тайлан ба үнэлгээний хэсэг юм.

0 ₮
Engineering15.03.19

ЗМС: Ажил эхлэх зөвшөөрөл, ажлын хуваарь

нэ хичээл нь засвар, арчлалтын менежерүүд болон бусад ажилтанд ажил эхлэх зөвшөөрөл өгөх, ажлын хуваарь гаргах гэж юу байдаг тухай ойлголт өгнө.

0 ₮
Engineering15.03.19

Засвар, арчлалтын менежментийн системүүд –Ажлын төлөвлөлт хийх үйл явц

Энэ хичээл нь Засвар, арчлалтын ажлын төлөвлөлт хийх үйл явцын тухай үндсэн ойлголтыг засвар, арчлалтын менежрүүд болон бусад ажилтнуудад танилцуулах зорилготой. Жилийн ажлын төлө

0 ₮
Engineering15.03.19

Засвар, арчлалтын стандартыг боловсруулах

Засвар, арчлалтын стандартууд маш чухал. Стандарт боловсруулахын ач холбогдол нь тухайн орны бүс нутаг, дүүрэг бүрт байх засвар, арчлалтыг нэг түвшинд байлгахыг зорьдог.

0 ₮
Engineering15.03.19

Засвар арчлалтын менежментийн системийн тухай ерөнхий ойлголт

Энэхүү хичээлээр ердийн ЗМС-ийн бүрэлдэхүүн хэсгийг тодорхойлно.

0 ₮
Back to top