Хайх хэсэг

Engineering15.03.19

Хучилтын менежментийн системийг боловсруулах ба хэрэгжүүлэх

Энэ хичээлээр ХМС-ийг хэрхэн амжилттай эхлүүлж ажилуулах тухай систем боловсруулагчид болон хэрэгжүүлэгчдэд заавар өгөх зорилготой юм. Ингэхдээ ийм систем урьд нь хэрэгжүүлсэн буса

0 ₮
Engineering15.03.19

ХМС: Өгөгдөл цуглуулах ба Менежмент

Бүх загварчлалын аргатай адил ХМС нь ирээдүйн нөхцөл байдлыг тодорхойлохын тулд одоогийн байгаа нөхцөл байдал болон урьд нь ямар байсан хандлагын тухай мэдээллийг хэр сайн оруулсн

0 ₮
Engineering15.03.19

Хучмалын менежментийн системийн тухай ерөнхий ойлголт

Энэ хичээлээр Хучмалын менежментийн системийн (ХМС) бүрэлдэхүүн хэсгүүд тэдгээрийн үүргийг тодорхойлно. ХМС-ийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны шатуудыг нэг бүрчлэн дэлг

0 ₮
Engineering15.03.19

Хурдны замын менежментийн системийн танилцуулга

Энэхүү хичээлээр Хучилтын Менежментийн Систем (ХМС), Гүүрийн Менежментийн систем (ГМС), Засвар, арчлалтын Менежментийн Систем /(ЗМС) гэх 3 менежментийн системийн тухай үндсэн ойлг

0 ₮
Engineering15.03.19

Гэрээт засвар, арчлалтын хяналт

нэ хичээлээр гэрээ байгуулах үе шат болон гэрээний хяналтыг хэрхэн үр дүнтэй хийх талаар өгүүлнэ. Гэрээлэгчийн сонирхол, мэргэшил чадвар,тендерийн зарлахын өмнөх хурал, тендерийн

0 ₮
Engineering15.03.19

Гэрээт засвар, арчлалтын үйл явц

Энэ хичээлээр гэрээт засвар, арчлалтын системийг бий болгох үе шатыг нарийвчлан үзнэ. Үүнд эрх бүхий байгууллагаас гэрээт компанид засвар, арчлалтын ажлыг шилжүүлэх төлөвлөгөө бол

0 ₮
Engineering15.03.19

Гэрээт засвар, ашиглалтын тухай ерөнхий ойлголт

Энэ хичээлээр дэлхий дахинд гэрээт засвар, ашиглалтын ажил хэрхэн явагддаг тухай үзнэ. Дараа нь авто замын эрх бүхий байгууллага гэрээгээр засвар, ашиглалтын ажлыг хийлгүүлэхдээ да

0 ₮
Engineering15.03.19

Аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөрийн үр дүнг үнэлэх

Энэ хичээлээр аюулгүй байдлыг сайжруулах хөтөлбөрийн менежментийн 5 болон 6 дахь үе шатуудыг дэлгэрүүлж үзнэ. Тухайлбал аюулгүй байдлыг сайжруулах төсөл бүрийг үнэлэх болон аюулгү

0 ₮
Engineering15.03.19

Аюулгүй байдлыг хангах хамгийн сайн хувилбарт үнэлгээ өгч, сонгох

Энэ хичээл нь аюулгүй байдлыг сайжруулах хөтөлбөрийн менежментийн 3 ба 4 дэх үе шат буюу хувилбаруудыг үнэлж, сайжруулах хувилбарыг сонгох, хурдны замын аюулгүй байдлыг сайжруулах

0 ₮
Engineering15.03.19

Хурдны замын аюулгүй байдлын асуудлуудыг тодорхойлох ба шийдвэрлэх

Энэ хичээлээр замын аюулгүй байдлын хөтөлбөрийн менежментийн тухай үндсэн ойлголтуудыг өгнө.

0 ₮
Engineering15.03.19

Ажлын талбайд хөдөлгөөн зохицуулах хэрэгслүүдийг байрлуулах, үзлэг хийх, арчлах

Замын барилгын ажлын талбайд хөдөлгөөний зохицуулалт хийх нь барилга дээр ажиллаж байгаа ажилчид болон зорчиж буй олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангахад чухал үүрэгтэй.

0 ₮
Engineering15.03.19

Ажлын талбайн хөдөлгөөний хяналтын төлөвлөгөөг боловсруулах

Урт хугацааны, томоохон хэмжээтэй замын барилгын ямар ч ажилд ажлын талбайн хөдөлгөөний хяналтын төлөвлөгөө хийх хэрэгтэй. АНУ-н холбооны тусламжийн төслүүдэд ийм шаардлага тавигд

0 ₮
Engineering15.03.19

Ажлын бүсийн аюулгүй байдлын ойлголт

Энэ хичээлд ажлын бүсийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, хөдөлгөөний хяналтын бүсүүд, төлөвлөлт, хяналтын хэрэгслийн ашиглалт ба үндсэн зарчмуудыг тайлбарлана. Ажлын бүсд жолооч гэнэти

0 ₮
Engineering15.03.19

Замын тэмдгийн шалгалт ба засвар, үйлчилгээ

Олон нийтийн аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хангахад замын тэмдгийн шалгалт, засвар, үйлчилгээний асуудал хурцаар тавигддаг. Арчлалт муу хийгдсэн замын тэмдэг нь тээврийн үйл ажилла

0 ₮
Engineering15.03.19

Замын хөдөлгөөний тэмдэг байрлуулж, суурилуулах

Энэ хичээлээр замын тэмдгийг хаана, хэрхэн байрлуулах, суурилуулах тухай үзнэ. Хотын, орон нутгийн чанартай зам болон хурдны замуудын тухайд тус тусад нь үзүүлнэ.

0 ₮
Back to top