Боловсрол судлал

Боловсрол судлал

94313 ₮

Хавсарга хэл шинжлэл

Хэл шинжлэлийн мэдлэгийг эзэмшсэнээр хавсарга хэл шинжлэлийн гол асуудлаар дүн шинжилгээ хийх

94313 ₮

Ерөнхий хэл шинжлэл

Хүн төрөлхтний хэлний мөн чанар, түүний түгээмэл үзэгдлүүдийг онолын үүднээс тайлбарлах, хэл шинжлэлийн түүх, хэлний судалгааны арга зүйтэй танилцуулах зорилготой

94313 ₮

Орчин цагийн орос хэл

уметь самостоятельно истолковывать явления языка; устанавливать связь между теорией и практикой, анализировать языковые факты

94313 ₮

Орос хэл IV

Развитие навыков чтения научной литературы. Овладение необходимой лексикой по теме исследования

94313 ₮

Солонгос хэлний онол I

Оюутанд олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан солонгос хэлний бусад онцлогийг бие даан судлах чадвар эзэмшинэ.

94313 ₮

Япон хэлний онол

Япон хэлний авиа, авиалбар, үйл үгийн төлөв, өгүүлбэрзүйн тогтолцоо, ханз, үгийн сангийн талаарх онолын мэдлэгтэй болж, цаашид гүнзгийрүүлэн судалгаа хийх мэдлэг эзэмшинэ. 

94313 ₮

Foreign language teaching methodology

Based on theoretical knowledge students will be able to acquire teaching during the practice. 

94313 ₮
Back to top