Менежментийн суурь ухаан

Бизнесийн болон бизнесийн бус байгууллагын менежментийн үйл ажиллагааг оновчтой явуулах, удирдлагын чиг үүргүүдийг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдлэг, чадварыг олгох

94313 ₮

Бvтээмжийн судалгаа ба шинжилгээ

Бүтээмжийн судалгаа ба шинжилгээ, үнэлгээний олон улс, үндэсний эдийн засаг, эдийн засгийн салбар, байгууллагын түвшинд хэрэглэгддэг олон арга, аргачлалууд, тэдгээрийн давуу болон сул талын тухай

94313 ₮

Үйлчилгээний маркетинг, төлөвлөлт

Үйлчилгээний маркетингийн үндсэн асуудлуудыг судалж, мэдэх, маркетингийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр зохиох чадвар олгох

94313 ₮

Хүний нөөцийн менежмент

Хүний нөөцийн менежментийн хичээлийн үндсэн зорилго нь байгууллагын хувьд шаардлагатай хүний нөөцийг олж өөртөө ажиллах хүсэл, сонирхлыг төрүүлэх, тэдгээрийг таньж мэдэх, шилж сонгох, үнэлэлт өгөх, хөгжүүлэх, түүнчлэн ажиллах хүчний хувьд түүний уян хатан, үр ашигтай чанарыг хөхүүлэн дэмжихэд чиглэгдэнэ.

94313 ₮

Холбооны эдийн засаг, менежмент

Холбооны салбар, байгууллагуудын эдийн засаг, менежмент, маркетинг, менежерийн онолын үндсэн ойлголтуудыг судлах

94313 ₮

Технологийн хөгжлийн удирдлага

Технологийн хөгжлийн удирдлага

94313 ₮

Бизнес систем, бүртгэлийн үндэс

Бизнес систем, түүний бүртгэлийн тухай судлана

94313 ₮

Хүнсний бодлого, эрх зүй

Хүнсний бодлого, эрх зүй

94313 ₮

Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлага

To deliver a knowledge and an experience in assessment and improving of government policy, management and investigation activities in the food chain.

94313 ₮

Хоол, ундааны үйлчилгээний менежмент

хоол үйлчилгээний үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах мэдлэг, чадвар, дадлыг эзэмшүүлэх

94313 ₮

Уурхайн эдийн засаг

Уул уурхайн үйлдвэрийн норм, нормчлол, хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн үнэлгээ зэргийг хэрхэн гүйцэтгэдэг арга барилыг эзэмшүүлнэ.

94313 ₮

Тогтвортой хөгжил I

Тогтвортой хөгжил түүний зарчмуудыг ойлгох, тогтвортой хөгжлийн үзлийн үүсэл хөгжлийн туулсан зам, өнөөгийн болон хэтийн төлвийн үзэл баримтлалыг танин мэдэх, түүнийг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах талаар онолын мэдлэг олгоно

94313 ₮

Англи хэлний онол I

Англи хэлний үг зүй, өгүүлбэр зүйн онцлогийг судалж, үгсийн аймгийн талаарх мэдлэг эзэмшиж, судалгаа шинжилгээний ажил хийх мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшинэ.

94313 ₮

Англи хэлний онол II

Англи хэлний найруулга зүй ялангуяа хэрэглээний найруулгын талаар ойлголтыг олгох. Англи хэлний найруулга, регистр, дискурсийн талаарx онол, хэрэглээний мэдлэг, чадвар дадал олгох

94313 ₮
Back to top