Уурхайн тоног төхөөрөмжийн чанарын үнэлгээ

Машины чанарын түвшинг үнэлэх аргачлалыг судалж тогтоох онолын болон практикийн мэдлэг олгоход оршино.

94313 ₮

Газрын тосны бүтээгдэхүүний бохирдолт

Газрын тосны бүтээгдэхүүний бохирдолт үүсэх нөхцөл, шалтгаан, бохирдолтын төрөл, багасгах, цэвэрлэх тухай онолын мэдлэг эзэмшинэ.

94313 ₮

Газрын тосны салбарын хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа

Газрын тосны бүтээгдэхүүний боловсруулалт, тээвэрлэлт, ачилт, буулгалт, хадгалалтын технологийн үйл ажиллагааг галын аюулгүйн нөхцөл, техникийн аюулгүй ажиллагаа

94313 ₮

Газрын тосны төсөл ашиглалт

Газрын тос, түүний бүтээгдэхүүн дамжуулах хоолой ба ГТБА-ын хүчин чадал, сав тоног төхөөрөмжийн болон насосны тооцоо хийх, сонголт хийх болон төсөл зохиох тэдгээрийг ашиглалтын талаар шаардлагатай онолын мэдлэгийг олгох.

94313 ₮

Вулканологи

Вулкан чулуулаг тэдгээрийн ассоциаци буюу серийг таньж мэдэж, тэдгээрээр үүссэн геодинамик орчин таньж мэдэх зорилготой

94313 ₮

Алмазан өрөмдлөгийн багаж хэрэгслийн сонголт, ашиглалт

Хатуу ашигт малтмалын ордын хайгуулын үндсэн арга болох алмазан өрөмдлөгийн техник, багаж хэрэгслүүдийг технологийн дагуу сонгох, ашиглалтын нөхцлийг тодорхойлох

94313 ₮

Алмазан өрөмдлөгийн технологийн онцлог

Баганат өрөмдлөгийн үндсэн арга болох алмазан өрөмдлөгийн технологийн горимыг боловсруулах, дээж авах, алмазан хушууг сонгох, хүндрэл осолтой тэмцэх, арилгах зэрэг асуудлуудыг судлаж эзэмшинэ.

94313 ₮

Өрөмдлөгийн процессын хяналт, удирдлага

Өрөмдлөгийн процессыг хянах, удирдах, арга, техник хэрэгслүүдийг судлах

94313 ₮

Өрөмдлөг олборлолтын технологийн менежмент

Өрөмдлөг олборлолтын хэтийн төлвийн үнэлгээ, технологийн хүчин зүйлүүдийн харилцан хамаарлын талаар системтэй мэдлэг олгох

94313 ₮

Газрын тосны салбарын экологийн үнэлгээ

Экологийн шинжлэх ухааны үндэслэл, газрын тосны үйлдвэрлэлийн экологи,БОНҮ хийх, мониторинг хийх, дүгнэлт гаргах, БО-ны төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх

94313 ₮

Даралтат савны бүтэц, ашиглалт, төсөл тооцоо

Даралтат савны бүтэц, ашиглалт, төсөл тооцоо

94313 ₮

ШТС, ШХТС - н байгууламж

ШТС-ын барилга, технологийн сав, шугам хоолойг холбох, угсрах ажлын стандарт, барилгын норм дүрмийн дагуу удирдан явуулж ашиглалтанд оруулах

94313 ₮

Газрын тос, түүний бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт

Газрын тос, түүний бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт

94313 ₮

Ашигт малтмалын ордын геологи

Оюутанд үйлдвэрлэлийн талаар мэдлэг олгож нэг үйлдвэрээс эхлээд тухайн салбарын хэмжээнд зохион байгуулах, шинэчлэх шийдвэр гаргах чадвар эзэмшүүлнэ

94313 ₮
Back to top