Өргөх тээвэрлэх машин

Өргөх тээвэрлэх машин төхөөрөмжүүдийн хийц, ажиллагааны талаар онолын болон практикийн зохих мэдлэгийг эзэмшинэ

94313 ₮

ШОРООН ОРДЫН ӨРӨМДЛӨГИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ОНЦЛОГ

Ашигт малтмалын орд, обьектын өрөмдлөгийн ба цооногоор олборлох ажлын технологи болон менежментийг судлах

94313 ₮
Back to top