Вулканологи

Вулкан чулуулаг тэдгээрийн ассоциаци буюу серийг таньж мэдэж, тэдгээрээр үүссэн геодинамик орчин таньж мэдэх зорилготой

94313 ₮

Ашигт малтмалын ордын геологи

Оюутанд үйлдвэрлэлийн талаар мэдлэг олгож нэг үйлдвэрээс эхлээд тухайн салбарын хэмжээнд зохион байгуулах, шинэчлэх шийдвэр гаргах чадвар эзэмшүүлнэ

94313 ₮

Тандан судлал ба газарзүйн мэдээллийн систем

Агаарын болон сансрын зургийн, боловсруулах, тайлах үндсэн аргачилилтай танилцаж, тоон дүрс мэдээлэлтэй ажиллаж сургана

94313 ₮

Геологийн зураглалын орчин үеийн аргууд

Геологийн зураг зохиох, структурын хэмжилтүүдээр тайлалт хийх онол, практикийн мэдлэг эзэмшүүлэх

94313 ₮

Петрографийн семинар

Чулууг зөв нэрлэх петрографийн судалгааны аргыг гүнзгийрүүлж эзэмшиж өөрөө судалгаа хийдэг болох

94313 ₮

Plate tectonics and magmatism

Knowledge to interpret magmatic processes in different tectonic environment

94313 ₮
Back to top