Алмазан өрөмдлөгийн багаж хэрэгслийн сонголт, ашиглалт

Хатуу ашигт малтмалын ордын хайгуулын үндсэн арга болох алмазан өрөмдлөгийн техник, багаж хэрэгслүүдийг технологийн дагуу сонгох, ашиглалтын нөхцлийг тодорхойлох

94313 ₮

Алмазан өрөмдлөгийн технологийн онцлог

Баганат өрөмдлөгийн үндсэн арга болох алмазан өрөмдлөгийн технологийн горимыг боловсруулах, дээж авах, алмазан хушууг сонгох, хүндрэл осолтой тэмцэх, арилгах зэрэг асуудлуудыг судлаж эзэмшинэ.

94313 ₮

Өрөмдлөгийн процессын хяналт, удирдлага

Өрөмдлөгийн процессыг хянах, удирдах, арга, техник хэрэгслүүдийг судлах

94313 ₮

Өрөмдлөг олборлолтын технологийн менежмент

Өрөмдлөг олборлолтын хэтийн төлвийн үнэлгээ, технологийн хүчин зүйлүүдийн харилцан хамаарлын талаар системтэй мэдлэг олгох

94313 ₮

Шороон ордын өрөмдлөгийн технологийн онцлог

Шороон ордын хайгуулын өрөмдлөгийн техник, технологийн онцлогуудыг судлаж танилцах

94313 ₮

Өрөмдлөгийн орчин үеийн арга, техник, технологи

Өрөмдлөгийн орчин үеийн арга, техник, технологийг судлах Оюутанд олгох

94313 ₮

Өрөмдлөгийн процесс

Загварчлалын тухай үндсэн ойлголт болон өрөмдлөгийн процесст математик загвар боловсруулах арга, аргачлалыг судлах

94313 ₮

ШОРООН ОРДЫН ӨРӨМДЛӨГИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ОНЦЛОГ

Ашигт малтмалын орд, обьектын өрөмдлөгийн ба цооногоор олборлох ажлын технологи болон менежментийг судлах

94313 ₮
Back to top