Полимерийн технологи

Полимерын аж үйлдвэрийн үндсийн судлах

94313 ₮

Хатуу түлшний боловсруулалтын бүтээгдэхүүн

Хатуу түлшний боловсруулалтын бүтээгдэхүүн хичээлээр хатуу түлшийг боловсруулах үйлдвэрийн дэвшилтэт болон орчин үеийн технологиудтай танилцуулна.

94313 ₮

F.CT718 Органик болон нефть химийн синтез

Энэ хичээлээр нефть ба байгалийн хийн гүнзгий боловсруулах үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүдийг ашиглан нефть химийн синтезийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх технологийн процессуудтай танилцах зорилготой.

94313 ₮

Нефтийн гүн боловсруулалтын технологи

Бакалаврын шатанд үзсэн нефть ба хийн боловсруулалтын анхан шатны технологийн ?ргэлжлэл давтан боловсруулалтын технологийг гүнзгийрүүлэн судлах зорилготой.

94313 ₮

Газрын тосны бүтээгдэхүүний бохирдолт

Газрын тосны бүтээгдэхүүний бохирдолт үүсэх нөхцөл, шалтгаан, бохирдолтын төрөл, багасгах, цэвэрлэх тухай онолын мэдлэг эзэмшинэ.

94313 ₮

Газрын тосны салбарын хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа

Газрын тосны бүтээгдэхүүний боловсруулалт, тээвэрлэлт, ачилт, буулгалт, хадгалалтын технологийн үйл ажиллагааг галын аюулгүйн нөхцөл, техникийн аюулгүй ажиллагаа

94313 ₮

Газрын тосны төсөл ашиглалт

Газрын тос, түүний бүтээгдэхүүн дамжуулах хоолой ба ГТБА-ын хүчин чадал, сав тоног төхөөрөмжийн болон насосны тооцоо хийх, сонголт хийх болон төсөл зохиох тэдгээрийг ашиглалтын талаар шаардлагатай онолын мэдлэгийг олгох.

94313 ₮

Газрын тосны салбарын экологийн үнэлгээ

Экологийн шинжлэх ухааны үндэслэл, газрын тосны үйлдвэрлэлийн экологи,БОНҮ хийх, мониторинг хийх, дүгнэлт гаргах, БО-ны төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх

94313 ₮

Даралтат савны бүтэц, ашиглалт, төсөл тооцоо

Даралтат савны бүтэц, ашиглалт, төсөл тооцоо

94313 ₮

ШТС, ШХТС - н байгууламж

ШТС-ын барилга, технологийн сав, шугам хоолойг холбох, угсрах ажлын стандарт, барилгын норм дүрмийн дагуу удирдан явуулж ашиглалтанд оруулах

94313 ₮

Газрын тос, түүний бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт

Газрын тос, түүний бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт

94313 ₮
Back to top