Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 2

Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 2

0 ₮

Хэрэглээний механик 2

Хэрэглээний механик 2 хичээл

94313 ₮

Хэрэглээний механик 1

Хэрэглээний механикийн талаар мэдлэг олгоно.

94313 ₮

Математик физикийн аргууд

Физикийн янз бүрийн үзэгдлүүдийг тухайн уламжлалт дифференциал тэгшитгэлүүдээр илэрхийлж математик загвар байгуулах, тэдгээрийн чухал хэлбэрүүд болох гиперболлог, парболлог, эллипслэг тэгшитгэлүүд, сонгодог математик, физикийн тэгшитгэлүүд, тэдгээрийг бодох аргуудыг эзэмшинэ.

94313 ₮

Инженерийн математик

Математик статистик, шугаман программын бодлогуудыг судалгаанд хэрэглэх

94313 ₮

Математик II

Оюутны математик болон логик сэтгэлгээг хөгжүүлэх, бодлого бодох, судалгааны аргууд эзэмшихэд оршино.

94313 ₮

Математик I

Энэхүү хичээлээр математикийн тухай ойлголт өгнө.

94313 ₮

Судалгаа шинжилгээний арга зүй II

Судалгааныхаа тоон материалуудыг нэгтгэн бодитой үнэн зөв дүгнэлт гаргахад математик загварчлал, шугаман программчлал, шугаман биш программчлал, математик статистик янз бүрийн аргууд болон логик дүгнэлтүүдийг эзэмшүүлэх.

94313 ₮

Хэрэглээний Функциональ

Төгсгөлгүй хэмжээст огторгуйд операторын онолын спектрал онолыг судлах.

94313 ₮

Магадлалын онол, математик статистик

Магадлалын онол математик статистик нь туршилтын үр дүнг боловсруулах математик статистик аргуудыг эзэмшинэ.

94313 ₮

Мэргэжлийн дадлага

Мэргэжлийн дадлага

94313 ₮

Тоон телевизийн үндэс

Тоон телевизийн үндэс

94313 ₮

Холбооны сүлжээний архитектур ба протокол

Мэдээлэл холбооны сүлжээний архитектуруудын бүтэц, түүний ажиллагааны зарчим, сүлжээ хоорондын харилцан холболт, хэрэглэгддэг протоколууд, тэдгээрийн функц, фреймийн бүтэц, протоколын хэрэглээ зэргийг судлана.

94313 ₮

Олон сувгийн холбооны системийн дэвшилтэт технологи

The courses cover the most relevant aspects of multiple access method, with emphasis on recent applications and developments. The course begins with a review on basic concepts of digital multiplexing. Next it covers the DWDM principle in detail. The design of digital multiplexing is discussed in detail, including PDH principle, SONET basics, SDH principle and SDH frame, network elements, STM-N and multiplexing type.

94313 ₮

Олон сувгийн холбооны нягтруулгын систем

N тооны сувагтай аналог нягтруулгын системийн шугамын спектр үүсгэх, төгсгөлийн станцын төхөөрөмжийг зохион бүтээх, түүний бүрдэл хэсгүүдэд тавигдах

94313 ₮
Back to top