Химийн үйлдвэрийн экологи, аюулгүй байдал

Химийн үйлдвэрлэл хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөг судлах, химийн болоод бусад үйлдвэрийн экологийн үндэс болон хатуу, шингэн, хийн хаягдлын шинж чанарын тухай мэдлэг олгоно.

94313 ₮

Судалгааны физик химийн аргууд

Судалгааны физик, химийн аргуудтай танилцах, цаашид бие даан нарийвчлан судлах.

94313 ₮

Удирдлагын объектын шинжилгээ

To have a knowledge about thermal, electrical, hydraulical, objects.

94313 ₮

Цахилгаан хангамжийн тусгай курс 3

Цахилгаан хангамжийн тооцоонд хэрэглэгдэх математик аругуудыг судалсны үндсэн дээр бодит нөхцөлд судалгаа шинжилгээний ажил явуулах мэдлэг эзэмшинэ.

94313 ₮

Цахилгаан энергийн чанар, хэрэглээний горим

Цахилгаан хангамжийн чанар, энергийн техникийн гол үзүүлэлтүүдийг судалж, энерги хэрэглээг хэмнэлтэт горимд явуулах арга аргачлал эзэмших.

94313 ₮

Цахилгаан машины тусгай курс

Цахилгаан механикийн нэгэн чухал салбар болох тусгай зориулалтын болон бичил цахилгаан машины онол ба практикийн суурь мэдлэг, чадвар, дадал эзэмших.

94313 ₮

Цахилгаан хангамжийн тооцооны алгоритм, программчлал

Цахилгаан хангамжийн тооцоонд хэрэглэгдэх математик аргуудыг судалж, өндөр түвшингийн алгоритмын хэлээр программ зохиох, объект хандалтат программчлалыг хэрэглэх, хэрэглээний программ хангамж ашиглах, цахилгаан хангамжийн судалгааны симуляци үүсгэн цахилгаан энергийн үйлдвэрлэл, түгээлт, хэрэглээнд судалгаа хийх.

94313 ₮

Уурын турбины ашиглалт

Уурын турбины төхөөрөмжийг явуулах ба зогсоох ажиллагаа, түүний ашиглалтын горимыг судална. Турбиныг явуулах ба зогсоох үед түүний элементүүдэд үүсэх дулааны хүчдэл, ашиглалтын хэвийн ажиллагааг хангахад уурын эхний ба эцсийн параметрүүдийн нөлөөлөл, дагуу хэсгийн бохирдолт болон бусад хүчин зүйлийн талаар онол, практикийн системтэй мэдлэг олгож тооцоо судалгаа хийх арга, аргачлал эзэмшүүлнэ.

94313 ₮

Эрчим хүчний материал судлал

Эрчим хүчний материал судлал хичээл нь ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ мэргэжлийн магистр зэрэг олгох сургалтаар сурч байгаа оюутнуудад ДЦС-ын үндсэн ба туслах тоноглолын материалын шинж чанар, түүнийг боловсруулах арга болон металлын үндсэн үзүүлэлтүүдтэй танилцах, металлын бат бэхэд үзүүлэх гадаад, дотоод хүчин зүйлийг судалж, онолын үндсийг эзэмшүүлэх зорилготой.

94313 ₮

Эрчмийн хөрөнгө оруулалтын менежмент

Эрчмийн салбарын урт хугацаат хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулах болон боломжит төсөл, хувилбаруудын үр ашгийг шинжлилж, хөрөнгө оруулалтын хувилбаруудаас сонголт хийх арга зүй эзэмшүүлэх.

94313 ₮

Эрсдэлийн удирдлага

Зах зээлийн эдийн засгийн нөхцөлд бизнесийн үйл ажиллагааны үр дүнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг таньж мэдэх, зайлсхийх арга замуудын талаарх мэдлэг олгох.

94313 ₮

Эрчим хүчний сэргээгдэх ба хоёрдогч эх үүсвэрийн ашиглалт

Эрчим хүчний үйлдвэрүүдийн ажиллагааны явцад алдагдлыг бууруулах, ашигт ажиллагааг дээшлүүлэх болон орчинд үзүүлэх хорт нөлөөг багасгах чиглэлээр хэмнэлттэй, цэвэр технологиудын талаар мэдлэгтэй болно.

94313 ₮

Экологи ба сансрын мэдээлэл

Экологийн чиглэлээр судалгаа сансар судлалын түвшинд авч үзээд орчны экологийн хувьсал, өөрчлөлтийг сансрын мэдээллийг ашиглан тооцох, аргачлалтай танилцана.

94313 ₮

Экологийн эрсдэл

Экологийн эрсдлийн тухай үндсэн ойлголт, мэдлэг олгох.

94313 ₮

Цахилгаан станцын горимын орчин үеийн аргууд

Цахилгаан эрчим хүчний системийн турбоагрегат болон станцын тодорхойломжийг байгуулж станцын агрегатуудын хооронд ачааллыг оновчтой хуваарилах эзэмших зорилготой.

94313 ₮
Back to top