E-learning system simulation MATLAB

Оюутанд MATLAB програм хангамжийн тухай мэдлэг олгоно.

94313 ₮

Системийн загварчлал

Уг хичээлээр системийн загварчлах арга, алгоритм, технологитой танилцана.

94313 ₮

Цахилгаан соронзон нийлүүлэлт

Цахилгаан соронзон нөлөөллийн тухай, цахилгаан соронзон орны орчинд цахилгаан болон электрон тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа, тэдгээр тоноглолоос хүрээлэн буй орчинд нөлөөлөх соронзон нөлөөлөл зэргийг судлах.

94313 ₮

Цахилгаан биш хэмжигдэхүүний хувиргалт

Цахилгаан системийн болон үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын технологийг процесст тохирсон мэдрэгчийн тооцоог бие даан гүйцэтгэх чадвар эзэмших.

94313 ₮

Шугамын гэмтлийн байрлал тодорхойлох

Цахилгаан дамжуулах шугамын гэмтлийн байрлал тодорхойлох, түүний нарийвчлалийг дээшлүүлэх, үр дүнд анализ хийх, математик статискийн боловсруулалт хийх онолын мэдлэг, практик дадал эзэмшүүлэх.

94313 ₮

Шингэн хийн динамикийн тусгай сэдвүүд

Хий ба шинж чанар, тэнцвэр, хөдөлгөөн, түүний тэгшитгэлийг бичих, урсгалын онцлогийг тодорхойлох, динамик процессийг загварчлах зорилготой

94313 ₮

Технологийн процессын автомат удирдлага

Технологийн процессын автомат ажиллагааны үе шатыг зөв тодорхойлох, чадвар, түүнд тохирох ажиллагааны схемүүдийг зохиож чаддаг дадал эзэмшинэ

94313 ₮

Зайн оношлогооны арга

Анагаахын мэдээллийг боловсруулах, дамжуулах, оношлогооны шинэ арга хэлбэрүүдийг практикт нэвтрүүлэх чадвар эзэмших

94313 ₮

Тоон дохионы болосруулалт, дижитал процессор

Тоон сигналыг дүрслэх математик аппарат, дижитал процессорын архитектур, бүтэц, дизайн загварчлал

94313 ₮

Диспетчерийн автомат удирдлагын систем

Цахилгаан станц, систем шугам сүлжээний үндсэн тоноглолын үйл ажиллагааг хянан удирдах мэдлэг олгох, удирдлагын зарчим, хэрэгжүүлэх техник төхөөрөмжийн мөн чанарыг судлах

94313 ₮

Цахилгаан тоноглолын гэмтлийн шинжилгээ

Цахилгаан тоноглолын гэмтлийн шинжилгээ

94313 ₮

Цахилгаан төхөөрөмжийн нийлмэл хамгаалалт

ЭХС-н орчин үед хэрэглэж буй нийлмэл хамгаалалтуудын төрөл, схем судлан хэрэгцээт хамгаалалтынхаа тооцоог хийж сурах

94313 ₮

Электроник, микроэлектроник

Хагас дамжуулагч элементийн бааз, электрон хэрэглүүрийн тухай

94313 ₮
Back to top