Шингэн хийн динамикийн тусгай сэдвүүд

Хий ба шинж чанар, тэнцвэр, хөдөлгөөн, түүний тэгшитгэлийг бичих, урсгалын онцлогийг тодорхойлох, динамик процессийг загварчлах зорилготой

94313 ₮

Технологийн процессын автомат удирдлага

Технологийн процессын автомат ажиллагааны үе шатыг зөв тодорхойлох, чадвар, түүнд тохирох ажиллагааны схемүүдийг зохиож чаддаг дадал эзэмшинэ

94313 ₮

Диспетчерийн автомат удирдлагын систем

Цахилгаан станц, систем шугам сүлжээний үндсэн тоноглолын үйл ажиллагааг хянан удирдах мэдлэг олгох, удирдлагын зарчим, хэрэгжүүлэх техник төхөөрөмжийн мөн чанарыг судлах

94313 ₮
Back to top