Зайн оношлогооны арга

Анагаахын мэдээллийг боловсруулах, дамжуулах, оношлогооны шинэ арга хэлбэрүүдийг практикт нэвтрүүлэх чадвар эзэмших

94313 ₮

Тоон дохионы болосруулалт, дижитал процессор

Тоон сигналыг дүрслэх математик аппарат, дижитал процессорын архитектур, бүтэц, дизайн загварчлал

94313 ₮
Back to top